اعضای شرکت

هیات مدیره


دکتر مهدی قنادنیا
دکتر مهدی قنادنیا

مدیر عامل