اعضای شرکت

هیات مدیره


دکتر مهدی قنادنیا

دکتر مهدی قنادنیا


مدیر عامل