افتخارات

  • برگزیده استانی هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر
  • لوح سپاس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی دندن پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی