رضایتمندی مشتریان

  • بیمارستان شهدای لنجان
  • بیمارستان میلاد اصفهان
  • باشگاه سام لند
  • بیمارستان دارالشفا حضرت زهرای مرضیه (س)
  • مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)
  • مرکز پزشکی حضرت امام رضا(ع)
  • مرکز تحقیقاتی و درمانی و اموزشی قلب شهید چمران