رضایتمندی مشتریان

  • بیمارستان شهدای لنجان

  • بیمارستان میلاد اصفهان

  • باشگاه سام لند

  • بیمارستان دارالشفا حضرت زهرای مرضیه (س)

  • مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

  • مرکز پزشکی حضرت امام رضا(ع)

  • مرکز تحقیقاتی و درمانی و اموزشی قلب شهید چمران