قوانین و مقررات وب سایت

کسب وکار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به داروخانه هاو مراکز درمانی انجام میشود.